شرکت تولیدی صادراتی پوشاک مهیار زنجان - جوراب های هوشمند تحولی بزرگ در صنعت پوشاک نانو که به کمک برخی بیماری ها خواهد آمد.