شرکت تولیدی صادراتی پوشاک مهیار زنجان - تیزر پوشاک نانو مهیار زنجان در تلویزون ملی ایران، در شبکه های 1،2،3 و شبکه کالا