شرکت تولیدی صادراتی پوشاک مهیار زنجان - تقدیر از مهندس محمود ضرابی؛کارآفرین برتر ملی ؛توسط دانش آموختگان دانشگاه زنجان.