شرکت تولیدی صادراتی پوشاک مهیار زنجان - 30 ثانیه با پوشاک نانو مهیار