شرکت تولیدی صادراتی پوشاک مهیار زنجان - شرکت تولیدی صادراتی پوشاک نانو مهیار زنجان برای جلب رضایت مشتریان همواره درحال تحقیق در خصوص محصولات جدید و نو آوری است.