شرکت تولیدی صادراتی پوشاک مهیار زنجان - صنعتگر زنجاني كارآفرين برتر ملي شد