شرکت تولیدی صادراتی پوشاک مهیار زنجان - گزارش تلویزیونی از شرکت پوشاک مهیار