شرکت تولیدی صادراتی پوشاک مهیار زنجان - حضور مهندس ضرابی در برنامه زنده تلویزیونی حرف حساب

حضور مهندس ضرابی در برنامه زنده تلویزیونی حرف حساب