حضور کارکنان شرکت نانو مهیار زنجان در برنامه زنده شبکه اشراق

کارکنان شرکت نانو مهیار زنجان در برنامه زنده شبکه اشراق حضور یافتند.