رازهای موفقیت

رازهای موفقیت :قسمت اول
هر روز، زنان و مردان شجاعي تجارت و حرفه خود را با اميد و اشتياق انجام يك شغل موفق شروع مي‌كنند.
 اما، همه آنها موفق نمي‌شوند. اگرچه كارآفرينان موفق از نظر شكل و اندازه و كارشان به اندازه خودشان متفاوت هستند اما آنها وقتي كه مي‌خواهند حرفه‌اي را پايه‌گذاري كنند، رازهايي دارند كه بين همه آنها مشترك است.
 اولين چيزي كه كارآفرينان موفق قبل از شروع و هرگونه اقدامي انجام مي‌دهند تحقيقات وسيع براي اطمينان از اينكه آنها بازار رقيبان را شناخته‌اند و اينكه همه چيزهايي را كه لازم است مشاهده كرده اند.
اين افراد مي‌دانند كه آنها بدون اينكه بدانند چه درگيري‌ها و موانعي در مقابل آنها وجود دارد نمي‌توانند خدمات موثري را ارائه كنند و چه فرصتهايي را بايد بدست آورند. كارآفرين خوب تكاليفش را انجام مي‌دهد. آنها طرحهاي تجاري را خلق ، اهداف را معين و تمام كارهاي اوليه لازم را قبل از اينكه كار را شروع كنند،  انجام مي‌دهند.


Facebook    Google    LinkedIn    Twitter

برچسب ها