chevron_right
رمز موفقیت، پایبندی به هدف وتلاش در زندگی است.
کارآفرینی نوعی عبادت و ارزش آفرینی است.
chevron_left

لزوم پوشیدن جوراب در فصول گرم

در فصول گرم حتما جوراب بپوشید.
نپوشیدن جوراب باعث جذب بیشتر میکروب ها درمحیط مرطوب پا شده و علاوه برآلودگی باعث بروز بیماری های قارچی وعفونی درناخن ها ومیان انگشتان پا میشود.


Facebook    Google    LinkedIn    Twitter

برچسب ها