سه داستان زیبای سه ثانیه ای

 1 - روستاييان تصميم گرفتند براى بارش باران دعا كنند در روزيكه براى دعا جمع شدند تنها يك پسربچه با خود چتر داشت 
     این یعنی ایمان...

 2 - كودك يك ساله اى را تصور كنيد زمانيكه شما او را به هوا پرت ميكنيد او ميخندد زيرا ميداند او را خواهيد گرفت 
     اين يعنى اعتماد...

3 - هر شب ما به رختخواب ميرويم ، ما هيچ اطمينانى نداريم كه فردا صبح زنده برميخيزيم با اين حال هر شب ساعت را براى فردا كوك ميكنيم

     اين يعنى اميد...

    برايتان "ایمان ، اعتماد و امید به خدا" را آرزو ميکنیم ...


Facebook    Google    LinkedIn    Twitter

برچسب ها